دعوت به همکاری

اگر حس می کنید ما می تونیم با هم تو یک تیم کار کنیم یک رزومه خوب بر اساس توانایی هاتون درست کنید و برای ما به آدرس زیر ارسال کنید.

CV@irc-group.org